Home

จากลำน้ำสายสำคัญแห่งผืนป่าตะวันตก นามว่า “แควใหญ่” ไหลเอื่อยผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน “ห้วยขาแข้ง” สายน้ำหลักของป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกทางธรรมชาติของโลก “ลำน้ำโจน” ลำคลองใสไหลเย็น ต้นกำเนิดจากป่าลึกในอุทยานแห่งชาติคลองงู แห่งเทือกเขาตะนาวศรี ผนวกกับลำห้วย ธารน้ำน้อยใหญ่จากภูเขาสูงรายรอบ ไหลรวมกันลงสู่ ทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย ณ ที่แห่งนี้ คือบ้านเกิดของ “อมาดาด” ดินแดนแห่งความสงบ ท่ามกลางสายหมอกยามเช้า ขุนเขา สายน้ำ รายล้อม